به جامعه مجازی ظرایف خوش آمدید

تجارت خارجی و سیاست های پولی

تجارت خارجی و سیاست های پولی و مالی

اقتصاد بسته، اقتصادی است که با سایر کشورها داد و ستد نداشته باشد. در شرایط امروزی هیچ اقتصادی نمی تواند برای مدت طولانی به صورت بسته باقی بماند. با نادیده گرفتن صادرات و واردات در تحلیلپیش بینی اثرات سیاستهای پولی و مالی بر سطح فعالیتهای اقتصادی از دقت کمتری برخوردار است. زیرا تغییرات نرخ بهره بر ورود و خروج سرمایه اثر گذاشته و تعادل تراز پرداختهای خارجی را تحت تأثیر قرار می دهد.

در این مقاله اثرات تجارت بین المللی را بر اقتصاد مورد بررسی قرار می دهیم.

تجارت خارجی

 

 

نوشته: بهرام عبادی شرف آباد

منبع:

درباره maysam

یک نظری بگذارید