به جامعه مجازی ظرایف خوش آمدید

مدل عرضه کل و تقاضای کل و سیاستهای پولی و مالی

http://zarayef.com/content/uploads/2017/01/8.jpg

در الگوهای کینزی و مدل  فرض بر این است که افزایش در تقاضای کل زمینه را برای تولید بیشتر و در نتیجه افزایش عرضه کل فراهم می نماید. به عبارت دیگر این اعتقاد وجود دارد که اگر تقاضای کل افزایش یابد، تولید افزایش خواهد یافت یعنی هیچگونه محدودیتی برای تولید و عرضه وجود ندارد. لذا تقاضا همان تولید است. به همین دلیل بحث  را بحث تقاضای اقتصاد نیز می گویند.

چنین شرایطی زمانی اتفاق می افتد که منابع بیکار تولید وجود داشته باشد. اما در شرایطی که اقتصاد نزدیک به اشتغال کامل باشد. هر تقاضایی به تولید تبدیل نمی شودريال، زیرا محدودیت تولید وجود دارد. همچنین تاکنون سطح عمومی قیمتها عامل برونزا فرض شده و اثر تغییرات قیمتها بر عرضه و تقاضای کل نادیده گرفته می شد. اما در مدل عرضه کل و تقاضای کل سطح عمومی قیمتها متغیر فرض می شود. با تغییر در سطح عمومی قیمتها عرضه حقیقی پول و در نتیجه منحنی  نه تنها به عرضه اسمی پول بستگی دارد بلکه به تغییرات قیمتها نزی وابسته است.

متن کامل مقاله :

مدل عرضه کل و تقاضای کل و سیاستهای پولی و مالی

نوشته:بهرام عبادی شرف آباد

منبع:

درباره maysam

یک نظری بگذارید